Zákon 455/2004 Z.z.

455/2004 Z.z. ( v čiastke 204/2004 )

ZÁKON
z 30. júna 2004
o zriadení Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava
Štefánika, o zlúčení Vojenskej leteckej akadémie generála Milana
Rastislava Štefánika v Košiciach s Technickou univerzitou
v Košiciach, o zriadení Národnej akadémie obrany maršala Andreja
Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl.I

§ 1

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

(1) Zriaďuje sa Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika (ďalej len “akadémia ozbrojených síl”) ako
štátna vysoká škola. 1)

(2) Akadémia ozbrojených síl je vojenská vysoká škola
univerzitného typu. 2)

(3) Sídlom akadémie ozbrojených síl je Liptovský Mikuláš.

(4) Akadémia ozbrojených síl je svojimi príjmami a výdavkami
zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo
obrany”).
——————————————————————
1) § 2 ods. 2 písm. b) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2) § 2 ods. 13 písm. a), § 42 ods. 1 písm. a) a § 43 zákona
č. 131/2002 Z.z.

§ 2

Zlúčenie vysokých škôl

Vojenská letecká akadémia generála Milana Rastislava Štefánika
v Košiciach (ďalej len “vojenská letecká akadémia”) sa zlučuje
s Technickou univerzitou v Košiciach (ďalej len “technická
univerzita”). 3)
——————————————————————
3) § 5 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z.z.

§ 3

Zrušenie vysokej školy

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len “vojenská
akadémia”) sa 1. septembra 2004 zrušuje bez likvidácie.

§ 4

Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika

(1) Zriaďuje sa Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika
(ďalej len “národná akadémia obrany”) so sídlom v Liptovskom
Mikuláši ako vzdelávacie a výcvikové centrum, ktoré uskutočňuje
vzdelávanie a výcvik formou kariérnych kurzov a iných kurzov. 4)

(2) Národná akadémia obrany je právnická osoba.

(3) Národná akadémia obrany je štátna rozpočtová
organizácia, 5) ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na
štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva
obrany.

(4) Na čele národnej akadémie obrany je veliteľ národnej
akadémie obrany (ďalej len “veliteľ”), ktorý je jej štatutárnym
orgánom. Veliteľ riadi národnú akadémiu obrany, zodpovedá za
plnenie vojenského programu a organizáciu vojenského života
študentov podľa osobitných predpisov, 6) koná v jej mene
a zastupuje ju navonok.

(5) Veliteľa na návrh náčelníka Generálneho štábu ozbrojených
síl Slovenskej republiky (ďalej len “náčelník generálneho
štábu” 7) vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky
(ďalej len “minister obrany”).

(6) Veliteľ zodpovedá za svoju činnosť ministrovi obrany. 8)

(7) Veliteľ zodpovedá za výkon svojej funkcie v rozsahu
určenom osobitnými predpismi 9) náčelníkovi generálneho štábu.

(8) Počty a štruktúru profesionálnych vojakov a zamestnancov
národnej akadémie obrany na návrh náčelníka generálneho štábu
určuje minister obrany.

(9) Národná akadémia obrany vydáva štatút, ktorý schvaľuje
ministerstvo obrany.
——————————————————————
4) § 3 písm. b) zákona č. 386/1997 Z.z. o ďalšom vzdelávaní
a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997
Z.z. v znení zákona č. 567/2001 Z.z.
5) § 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších
predpisov.
6) Napríklad § 43 ods. 15 a 16 zákona č. 131/2002 Z.z., zákon
č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení neskorších
predpisov.
7) § 7 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách
Slovenskej republiky.
8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995
Z.z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu
v znení neskorších predpisov.
9) Napríklad zákon č. 321/2002 Z.z. v znení zákona č. 512/2002
Z.z., zákon č. 370/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov,
zákon č. 320/2002 Z.z. o brannej povinnosti v znení neskorších
predpisov.

Prechodné a zrušovacie ustanovenia

§ 5

(1) Študenti vykonávajúci vojenskú službu a študenti
nevykonávajúci vojenskú službu, ktorí pred nadobudnutím účinnosti
tohto zákona začali štúdium na vojenskej akadémii podľa
doterajších predpisov, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona
stávajú študentmi akadémie ozbrojených síl a ak sa nerozhodnú
inak, bude im umožnené dokončiť štúdium na tejto vysokej
škole. 10)

(2) Študenti, ktorí pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona
začali štúdium na vojenskej leteckej akadémii podľa doterajších
predpisov, sa dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona stávajú
študentmi technickej univerzity a ak sa nerozhodnú inak, bude im
umožnené dokončiť štúdium na tejto vysokej škole; 10) študentom
vykonávajúcim vojenskú službu budú poskytnuté naturálne
náležitosti 11) a finančné zabezpečenie 12) podľa osobitných
predpisov.

(3) Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch
bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia, rigorózne
skúšky a obhajoby rigoróznych prác, doktorandské štúdium,
dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať
vedecko-akademické hodnosti v príslušných vedných odboroch, ako aj
práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov, priznané podľa doterajších predpisov vojenskej
akadémii pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, prechádzajú od
nadobudnutia účinnosti tohto zákona na akadémiu ozbrojených síl.

(4) Práva konať štátne skúšky v študijných odboroch
bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia, rigorózne
skúšky a obhajoby rigoróznych prác, doktorandské štúdium,
dizertačné skúšky a obhajoby dizertačných prác a udeľovať
vedecko-akademické hodnosti v príslušných vedných odboroch, ako aj
práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie
profesorov, priznané podľa doterajších predpisov vojenskej
leteckej akadémii pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona,
prechádzajú od nadobudnutia účinnosti tohto zákona na technickú
univerzitu.

(5) Vnútorné predpisy 13) akadémie ozbrojených síl predloží
jej rektor ministerstvu obrany na schválenie do 15. septembra
2004.

(6) Štatút národnej akadémie obrany predloží jej veliteľ
ministerstvu obrany na schválenie do 15. septembra 2004.

(7) Práva a povinnosti, vyplývajúce zo služobného pomeru
profesionálnych vojakov, a práva a povinnosti, vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzťahov profesionálnych vojakov vyčlenených
mimo ozbrojených síl na plnenie úloh podľa osobitného
predpisu, 14) prechádzajú od nadobudnutia účinnosti tohto zákona
z vojenskej akadémie a z vojenskej leteckej akadémie na akadémiu
ozbrojených síl alebo na národnú akadémiu obrany v súlade
s organizačnými zmenami vojenského školstva.

(8) Práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov
vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a ostatných
zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl 15)
vo vojenskej akadémii, prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti
tohto zákona na akadémiu ozbrojených síl alebo na národnú akadémiu
obrany v súlade s organizačnými zmenami vojenského školstva.

(9) Práva a povinnosti, vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov
vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a ostatných
zamestnancov podieľajúcich sa na plnení úloh ozbrojených síl 15)
vo vojenskej leteckej akadémii po zlúčení vojenskej leteckej
akadémie s technickou univerzitou, prechádzajú dňom nadobudnutia
účinnosti tohto zákona na technickú univerzitu v súlade
s organizačnými zmenami vojenského školstva.

(10) Organizačné zmeny podľa odsekov 7, 8 a 9 ustanoví
ministerstvo obrany vnútorným predpisom do 31. marca 2005.

(11) Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na prijímacie konanie
a zápis na štúdium, prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto
zákona z vojenskej akadémie na akadémiu ozbrojených síl.

(12) Práva a povinnosti, vzťahujúce sa na prijímacie konanie
a zápis na štúdium, prechádzajú dňom nadobudnutia účinnosti tohto
zákona z vojenskej leteckej akadémie na technickú univerzitu.

(13) Majetok štátu, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti
tohto zákona v správe vojenskej akadémie, sa dňom nadobudnutia
účinnosti tohto zákona prevádza do správy národnej akadémie obrany
a akadémie ozbrojených síl; o prevode správy majetku štátu na
uvedené subjekty sa vyhotovia písomné protokoly.

(14) Majetok štátu, ktorý bol ku dňu nadobudnutia účinnosti
tohto zákona v správe vojenskej leteckej akadémie, sa dňom
nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádza do vlastníctva
technickej univerzity; o prevode vlastníctva majetku štátu na
uvedený subjekt sa vyhotoví písomný protokol.
——————————————————————
10) § 5 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z.z.
11) § 139a a 139b zákona č. 370/1997 Z.z. v znení zákona
č. 512/2002 Z.z.
12) § 65 zákona č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach
vojakov.
13) § 15 ods. 1 písm. a) až c) zákona č. 131/2002 Z.z.
14) Zákon č. 370/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov.
15) § 2 ods. 3 zákona č. 321/2002 Z.z.

§ 6

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 185/1993 Z.z. o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom
Mikuláši, o zmene názvu Vysokej vojenskej leteckej školy
Slovenského národného povstania v Košiciach a o vojenskom školstve
Armády Slovenskej republiky v znení čl. V zákona č. 324/1996 Z.z.

Čl.II

Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z.z., zákona
č. 401/2002 Z.z., zákona č. 422/2003 Z.z., zákona č. 465/2003
Z.z. a zákona č. 528/2003 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 3 sa za slová “s inou verejnou vysokou školou”
vkladá čiarka a slová “ak osobitný predpis neustanovuje inak 3a)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

“3a) § 2 zákona č. 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie ozbrojených
síl generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej
leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika
v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení
Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.”.

2. § 43 znie:

Ҥ 43

Vojenské vysoké školy

(1) Na vojenských vysokých školách študujú študenti, ktorí
vykonávajú vojenskú službu.

(2) Vojenské vysoké školy sú štátne rozpočtové
organizácie. 20)

(3) Vojenské vysoké školy vedú register študentov.

(4) Minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len “minister
obrany”)

a) predkladá prezidentovi republiky návrh na vymenovanie alebo
odvolanie rektora vojenskej vysokej školy po predchádzajúcom
vyjadrení náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl
Slovenskej republiky 28a) (ďalej len “náčelník generálneho
štábu”) a akademického senátu vojenskej vysokej školy,
b) predkladá prezidentovi republiky návrhy vojenskej vysokej
školy na vymenovanie profesorov,
c) vymenúva a odvoláva na návrh rektora prorektorov vojenskej
vysokej školy po predchádzajúcom vyjadrení akademického senátu
vojenskej vysokej školy,
d) určuje služobný plat rektorovi vojenskej vysokej školy,
e) poveruje po odvolaní rektora vojenskej vysokej školy alebo po
predčasnom skončení výkonu jeho funkcie z iných dôvodov, alebo
v iných prípadoch, keď vojenská vysoká škola nemá rektora,
výkonom funkcie rektora do vymenovania nového rektora
niektorého zo zamestnancov vojenskej vysokej školy alebo inú
osobu po vyjadrení akademického senátu vojenskej vysokej
školy,
f) rozhoduje do 60 dní po vyjadrení Akreditačnej komisie
o priznaní práva vojenskej vysokej škole udeľovať po úspešnom
absolvovaní daného študijného programu zodpovedajúci
akademický titul (§ 83 ods. 1) a o priznaní práva vojenskej
vysokej škole uskutočňovať v študijnom odbore habilitačné
konanie a konanie na vymenúvanie profesorov (§ 83 ods. 3).

(5) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len
“ministerstvo obrany”)

a) schvaľuje vnútorné predpisy vojenských vysokých škôl [§ 15
ods. 1 písm. a) až c)],
b) schvaľuje študijné programy vojenských vysokých škôl po
predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie,
c) predkladá ministerstvu školstva návrhy na zmeny sústavy
študijných odborov obrany a vojenstva, a to aj na návrh
vojenskej vysokej školy (§ 50 ods. 4),
d) vyjadruje sa k žiadostiam a podkladom vojenských vysokých škôl
predkladaných Akreditačnej komisii,
e) určuje ďalšie podmienky prijatia na štúdium na vojenských
vysokých školách,
f) určuje počty prijímaných študentov na vojenské vysoké školy;
návrh počtov predkladá náčelník generálneho štábu,
g) určuje počet a štruktúru zamestnancov vojenských vysokých
škôl, a to aj na návrh rektora po vyjadrení akademického
senátu vojenskej vysokej školy,
h) zriaďuje vedecké, pedagogické, vývojové, hospodárske
a informačné pracoviská vojenskej vysokej školy, a to aj na
návrh rektora po vyjadrení akademického senátu vojenskej
vysokej školy,
i) prideľuje finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu,
z kapitoly ministerstva obrany vojenským vysokým školám,
j) kontroluje zákonnosť a hospodárnosť pri využívaní finančných
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a pri
hospodárení s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky,
ktorý je v správe vojenskej vysokej školy,
k) prijíma opatrenia podľa § 104 vo vzťahu k vojenským vysokým
školám,
l) vykonáva za vojenské vysoké školy činnosti podľa § 20 ods. 1
písm. a) až d) na základe podkladov vypracovaných vojenskými
vysokými školami,
m) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní,
n) plní úlohy ministerstva a vysokej školy podľa § 106 ods. 2
písm. b) pri uznávaní zahraničného vysokoškolského vzdelania
a kvalifikácie, ktoré boli získané na vojenských vysokých
školách v zahraničí,
o) prerokúva a vyhodnocuje dlhodobé zámery vojenských vysokých
škôl a ich aktualizáciu,
p) združuje a využíva informácie z registra študentov vojenských
vysokých škôl v súlade s osobitnými predpismi.

(6) Informačným pracoviskom podľa odseku 5 písm. h) je
akademická knižnica. Jej postavenie a úlohy upravuje osobitný
predpis. 21)

(7) Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá za svoju činnosť
ministrovi obrany a akademickému senátu vojenskej vysokej školy.

(8) Rektor vojenskej vysokej školy zodpovedá ministrovi obrany
za hospodárenie s pridelenými finančnými prostriedkami a za riadne
hospodárenie s majetkom vo vlastníctve Slovenskej republiky, ktorý
je v správe vojenskej vysokej školy.

(9) Na študentov vojenských vysokých škôl, ktorí sú
v služobnom pomere alebo ktorí vykonávajú prípravnú službu,
základnú službu alebo náhradnú službu, sa vzťahujú ustanovenia
tohto zákona, ak osobitné predpisy 29) neustanovujú inak.

(10) Študentom vojenských vysokých škôl, ktorí študujú
v študijnom programe určenom pre študentov, ktorí vykonávajú
vojenskú službu, sa dňom skončenia vojenskej služby skončí aj
štúdium na vojenskej vysokej škole.

(11) Študent vojenskej vysokej školy, ktorého vojenská
lekárska komisia uzná za trvalo nespôsobilého na výkon vojenskej
služby zo zdravotných dôvodov, 29a) skončí štúdium na vojenskej
vysokej škole.

(12) Ustanovenia § 74 až 80 sa na učiteľov a výskumných
pracovníkov vojenských vysokých škôl, ktorí sú v služobnom pomere
príslušníkov ozbrojených síl, vzťahujú primerane v súlade
s osobitným predpisom. 29)

(13) Vedúcimi zamestnancami vojenskej vysokej školy sú
kvestor, velitelia a vedúci pedagogických, vývojových,
hospodárskych a informačných pracovísk a vedúci účelových
zariadení.

(14) Vojenský program je súbor vojenských vzdelávacích
činností a výcvikových činností uskutočňovaných mimo
akreditovaného študijného programu so stanoveným obsahom a súborom
pravidiel. Jeho úspešné absolvovanie je podmienkou na úspešné
absolvovanie štúdia na vojenskej vysokej škole.

(15) Praktická výučba podľa študijných programov a vzdelávacie
činnosti a výcvikové činnosti podľa vojenského programu vojenských
vysokých škôl sa uskutočňujú najmä vo výrobných a výskumných
organizáciách, v Národnej akadémii obrany maršala Andreja
Hadika 29b) a vo výcvikových školách; možno ich uskutočňovať aj vo
vojenských jednotkách, útvaroch a zariadeniach ozbrojených síl
Slovenskej republiky, s ktorými majú vojenské vysoké školy
uzatvorené zmluvy (§ 35 ods. 1).

(16) Na vojenské vysoké školy sa nevzťahujú ustanovenia § 6
ods. 1 písm. b) a k), § 9 ods. 1 písm. a), c), g), h), i), n)
a o), § 10 ods. 2, 5, 9 a 11, § 15 ods. 3, § 16, 16a a 17, § 21
ods. 1 písm. a), § 22 až 41, § 102 ods. 3, § 103.

(17) Na vojenské vysoké školy sa vzťahujú primerane
ustanovenia § 2 ods. 15, § 6 ods. 1 písm. c), d), e), g) a l),
§ 9 ods. 1 písm. b), f), l) a m), § 10 ods. 1, 4 a 10, § 15
ods. 1 a 2, § 18 až 20, § 50 ods. 4, § 52 ods. 2, § 55, 57 a 58,
§ 61, 64, 66, § 70 až 73, § 75, 77, 88, 92, § 94 až 101, § 102
ods. 2, § 104 a 107.”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 28a, 29, 29a a 29b znejú:

“28a) § 7 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách
Slovenskej republiky.
29) Zákon č. 320/2002 Z.z. o brannej povinnosti v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 370/1997 Z.z. o vojenskej službe v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 380/1997 Z.z. o peňažných náležitostiach vojakov
v znení neskorších predpisov.
29a) § 149a ods. 5 písm. b) zákona č. 370/1997 Z.z. v znení
zákona č. 512/2002 Z.z.
29b) § 4 zákona č. 455/2004 Z.z.”.

3. Príloha č. 2 znie:

“Príloha č. 2
k zákonu č. 131/2002 Z.z.

“ZOZNAM ŠTÁTNYCH VYSOKÝCH ŠKÔL

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave”.

Čl.III

Zákon č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej
republiky v znení zákona č. 512/2002 Z.z. sa mení takto:

V § 4 ods. 11 sa slová “vojenské školy 11)” nahrádzajú slovami
“Akadémia ozbrojených síl a Národná akadémia obrany 11)”.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

“11) Zákon č. 455/2004 Z.z. o zriadení Akadémie ozbrojených síl
generála Milana Rastislava Štefánika, o zlúčení Vojenskej
leteckej akadémie generála Milana Rastislava Štefánika
v Košiciach s Technickou univerzitou v Košiciach, o zriadení
Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.”.

Čl.IV
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2004.

Ivan Gašparovič v.r.
Pavol Hrušovský v.r.
Mikuláš Dzurinda v.r.

Leave a reply