Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika

Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika

Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika so sídlom v Liptovskom Mikuláši (NAO) bola zriadená zákonom NR SR č. 455/2004 Z. z. zo dňa 30. júna 2004 ako vzdelávacie a výcvikové centrum, ktoré uskutočňuje vzdelávanie a výcvik formou kariérnych a iných kurzov. V procese transformácie rezortu obrany a národného systému vojenského vzdelávania a výcviku bola vykonaná integrácia poslania inštitúcií v Liptovskom Mikuláši a na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 144/2008 zo dňa 1. apríla 2008 bola Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika k 31. augustu 2008 zrušená.

Poslaním NAO bolo formovať názory, hodnoty, postoje, záujmy, potreby a ambície budúcich dôstojníkov a poskytovať výcvik a vzdelávanie na získanie a rozvoj vedomostí, intelektuálnych návykov a praktických zručností dôstojníkov a práporčíkov.
NAO zodpovedala za základný výcvik a vojenský program kadetov, vstupný odborný výcvik absolventov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika a civilných vysokých škôl, kariérne vzdelávanie a výcvik dôstojníkov, vzdelávanie a výcvik práporčíkov, zabezpečovanie medzinárodných ka-riérnych kurzov a medzinárodnej spolupráce a za správu majetku štátu.

Centrum kariérneho rozvoja (CKR)

Kariérne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je podmienkou kariérneho postupu a výkonu funkcie profesionálneho vojaka Ozbrojených síl SR.
Cieľom CKR bola príprava všestranne vzdelaných profesionálnych vojakov, disponujúc technickými, taktickými, líderskými zručnosťami a vedomosťami.
Zámerom CKR bolo docieliť, aby profesionálni vojaci boli schopní pôsobiť v komplexnom a rýchle sa meniacom prostredí a tvorivo riešiť problémy. Program vojenského vzdelávania bol tvorený kombináciou kurzov, v ktorých boli obsiahnuté prednášky, semináre, besedy, konferencie, cvičenia a stáže.

V CKR sa realizovali nasledovné druhy kurzov :

  1. Dôstojnícky kurz pre uchádzačov o prijatie do služobného pomeru
  2. Práporčícky kurz
  3. Vstupný odborný dôstojnícky kurz
  4. Základný letecký dôstojnícky kurz
  5. Vyšší dôstojnícky kurz
  6. Základný veliteľsko – štábny kurz
  7. Vyšší veliteľsko – štábny kurz
  8. Kurz národnej bezpečnosti
  9. Špeciálny kurz

Centrum výcviku a inštruktáže (CVI)

Metodicky, odborne a prakticky vedie všetky druhy výcviku a vzdelávania pri určených kurzoch. Spracováva k výcviku potrebnú dokumentáciu, podieľa sa na jeho realizácii, zovšeobecňuje výsledky a dáva návrhy na zdokonaľovanie. Zabezpečuje výcvik a vzdelávanie v oblasti bojového použitia pozemných a vzdušných síl.
CVI organizuje aj v roku 2006 krátkodobé odborné kurzy pre profesionálnych vojakov. viac informácií …

Centrum simulačných technológií (CST)

CST pripravuje profesionálnych vojakov na velenie, riadenie, kooperáciu a vedenie bojových a mierových operácií prostredníctvom simulácie. Výcvik je spojený s kreativitou, efektívnosťou, inteligentnými vzťahmi a zdokonaľuje osobné zručnosti a komunikačnú kooperáciu cvičiacich. Ročne sa uskutoční v CST najmenej 10 cvičení s podporou simulačných technológií.

Inštitút strategických štúdií (IŠS)

Jeho poslaním je aplikovať poznatky rozvoja vojenskej vedy do procesu vzdelávania a výcviku NAO, zovšeobecňovať skúsenosti z použitia ozbrojených síl v mierových operáciách. IŠS tvorí študijný a lekčný fond, vykonáva konzultačnú, poradenskú a lekčnú činnosť, organizuje vojensko – odborné semináre, spolupracuje s vojenskými vzdelávacími a výskumnými inštitúciami doma i v zahraničí. IŠS pôsobí v úrovniach politicko-strategickej, vojensko – strategickej, operačnej a taktickej.

Kurz pre nižších štábnych dôstojníkov zo Strednej a Východnej Európy – JSOC (CEE)

je trojstranná iniciatíva orientovaná na NATO ekonomicky podporená Ministerstvami obrany Veľkej Británie a Severného Írska, Holandska a Slovenskej republiky. Zámerom JSOC (CEE) je poskytovať veliteľský a štábny výcvik dôstojníkom pozemných síl v hodnostiach nadporučík, kapitán a major v anglickom jazyku v zmysle Obrannej doktríny Veľkej Británie / NATO tak, aby mohli títo dôstojníci efektívne pôsobiť v mnohonárodnom prostredí pri konvenčných, krízových a humanitárnych operáciách v mieri a na jeho udržanie, v štábnych funkciách doma, v medzinárodných vojenských organizáciách a vojenských cvičeniach NATO / Partnerstva za mier (PfP). Kurz pre nižších štábnych dôstojníkov (JSOC) (Stredná a Východná Európa – CEE) má priznaný štatút Výcvikového strediska NATO / PfP a ročne realizuje 3 (12 týždňové) kurzy so začiatkom január, máj a september s maximálnym počtom študentov 60.

Školské jednotky (šj)

Školské jednotky zabezpečujú výchovu, vojenskú disciplínu, výcvik, morálny stav; organizáciu a praktickú realizáciu vojenského programu kadetov, mimo akreditovaného študijného programu v súčinnosti s CKR.

Správa majetku a logistiky

Zabezpečuje NAO materiálom a technikou, ich evidenciu a dopravnú službu; správne hospodárenie a nakladanie s prideleným materiálom; hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami; vydavateľskú činnosť; stravovanie a stavebno-ubytovaciu službu.

Vojenské múzeum

V dejinnom vývine vojen a vojenstva na našom území cez historické exponáty približuje bojové a národné tradície. Jeho cieľom je sprístupniť novým generáciám bojovú históriu a vlasteneckého ducha slovenského národa. Je otvorené v utorky a štvrtky popoludní.

Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši (ďalej len „vojenská akadémia“) sa 1. septembra 2004 zrušila, Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 185/1993 Z. z. o zriadení Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. > VALM.sk